Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2018

Z á p i s

z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA,

konaného dňa 20.06.2018


Prítomní:        podľa prezenčnej listiny


Program:    1. Otvorenie.

2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku zasadnutia SR

   AC UNIZA.

3. Schválenie pracovných komisií – mandátovej, návrhovej.

4. Správa mandátovej komisie.

5. Správa o činnosti AC UNIZA za sezónu 2017/18 – Janikovský.

6. Správa o dosiahnutých výsledkoch za sezónu 2017/18 – Janikovský.

        7. Správa o hospodárení a majetku za rok 2017 – Slaninková.

        8. Návrh rozpočtu na rok 2017 a schválenie ročnej závierky za rok 2017.

        9. Správa o členskej základni AC UNIZA – Bobáňová.

             10. Správa Dozornej rady AC UNIZA – Cisárik.

             11. Diskusia.

         12. Prijatie uznesení z výročného zasadnutia Správnej rady AC UNIZA.


Add 1        Výročné zasadnutie správnej rady otvoril a viedol z poverenia predsedu SR AC UNIZA Ing. Tabaka Mgr. Sklenár.


Add 2        SR AC UNIZA schválila program a rokovací poriadok SR bez pripomienok.


Add 3        SR AC UNIZA schválila komisie v tomto zložení:

        Mandátová komisia: Bobáňová, Kozáčiková

        Návrhová komisia: Sklenár, Jambrich

       

Add 4        Mandátová  komisia skonštatovala, že na výročnom zasadnutí SR AC UNIZA z pozvaných 12 členov SR sa zúčastnilo 12 členov a zasadnutie SR je uznášaniaschopné.


Add 5        Správu o činnosti AC UNIZA za sezónu 2017/18 predniesol riaditeľ AC UNIZA Dr. Janikovský (správa – viď. príloha).


Add 6        Správu o dosiahnutých výsledkoch športovcov AC UNIZA za sezónu 2017/18 predniesol na základe dodaných správ od predsedov oddielov Dr. Janikovský.

Vo svojej správe vyzdvihol úspechy jednotlivcov i kolektívov jednotlivých oddielov, pričom skonštatoval, že ciele a dosiahnuté výsledky sa naplnili aj v sekcii Športu pre všetkých. Oddiel lyžovania správu o dosiahnutých výsledkoch nezaslal!Add 7        Správu o hospodárení a majetku AC UNIZA za rok 2017 predniesla účtovníčka AC UNIZA p. Slaninková (správa – viď. v prílohe). Daňové priznanie za rok 2017 bolo zostavené za pomoci daňovej poradkyne (Ing. Rešetková), podané bolo elektronicky dňa 18.03.2018.


Add 8    Návrh rozpočtu na rok 2018 (viď. príloha) a návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2017 schválilo zasadnutie SR jednomyseľne v pomere hlasov: 12 – za; 0 – zdržal sa; 0 – proti

       

Add 9        Správu o členskej základni AC UNIZA za rok 2017 predniesla pracovníčka sekretariátu AC UNIZA p. Bobáňová (správa – viď. príloha). Členská základňa je riadne evidovaná na základe vyplnených prihlášok členov a zaplatených členských poplatkov.


Add 10        Správu dozornej rady AC UNIZA za rok 2017 podal Ing. Cisárik – predseda Dozornej rady (správa – viď. v prílohe).


Add 11     - p.Hrnčiar – otázka na vytvorenie oddielu v sekcii Športu pre všetkých, prečo oddiel džuda pôsobí v sekcii Športu pre všetkých so svojim VS; k danej téme prebehla diskusia

    - p.Minárik – otázka na možnosť zriadenia pečiatky pre oddiel AC UNIZA

    - p.Jambrich – spoločná vizualizácia loga oddielov AC UNIZA

- otázkami z diskusie sa bude zaoberať sekretariát AC UNIZA


Add 12    SR berie na vedomie:

        - správu mandátovej komisie

- správu o činnosti AC UNIZA za sezónu 2017/18

- správu o dosiahnutých výsledkoch za sezónu 2017/18

- správu o hospodárení a majetku za rok 2017

- správu o členskej základni za rok 2017

- správu Dozornej rady AC UNIZA za rok 2017


SR schválila:

- návrh rozpočtu na rok 2018

- návrh účtovnej závierky za rok 2017

Návrhy boli schválené v pomere hlasov: 12 – za; 0 – zdržal sa; 0 – protiNa záver sa predseda SR AC UNIZA Ing. Tabak poďakoval všetkých zúčastneným členom SR za aktívnu účasť na zasadnutí a poprial všetkým veľa úspechov v ďalšej práci.


Zapísala: Bobáňová