Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2012 13.06.2012

Z á p i s

z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA,

konaného dňa 13.06.2012Prítomní:    podľa prezenčnej listiny


Neprítomní:     oddiel lyžovania a atletika  - neospravedlneníProgram:    1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia správnej rady.

2. Správa o činnosti AC UNIZA za rok 2011 – Janikovský.

        3. Správa o hospodárení a majetku za rok 2011 – Slaninková.

        4. Správa o dosiahnutých výsledkoch za rok 2011 – Hrnčiar.

        5. Správa o členskej základni AC UNIZA – Bobáňová.

        6. Správa dozornej rady AC UNIZA – Malachová.

        7. Schválenie rozdelenia dotácie SAUŠ na činnosť pre rok 2012.

        8. Voľba predsedu správnej rady AC UNIZA.

        9. Voľba dozornej rady AC UNIZA.

              10. Menovanie sekretariátu AC UNIZA.

              11. Diskusia.

         12. Prijatie uznesení z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA.Výročné zasadnutie správnej rady viedol Mgr. Sklenár, člen rozšíreného sekretariátu AC UNIZA.


Add 1        Na výročnom zasadnutí SR AC UNIZA z pozvaných 14 členov správnej

        rady sa zúčastnilo 12 členov, čo je nadpolovičná väčšina a zasadnutie SR je

        uznášaniaschopné. SR jednomyseľne schválila program zasadnutia.


Add 2        Správu o činnosti AC UNIZA za rok 2011 predniesol riaditeľ AC UNIZA

        Dr. Janikovský (správa – viď. príloha).


Add 3        Správu o hospodárení a majetku AC UNIZA za rok 2011 predniesla účtovníčka

        AC UNIZA p. Slaninková (správa – viď. v prílohe). Daňové priznanie za rok

        2011 bolo zostavené za pomoci daňovej poradkyne (Ing. Rešetková), podané

        na Daňový úrad v Žiline bolo dňa 17.05.2012, daň bola zaplatená 16.05.2012.

        Správu o hospodárení a majetku za rok 2011 schválilo zasadnutie správnej rady

        jednomyseľne v pomere hlasov: 12 – za; 0 – zdržal sa; 0 – proti


Add 4        Správu o dosiahnutých výsledkoch športovcov AC UNIZA za rok 2011

        predniesol na základe dodaných správ od predsedov oddielov Dr. Hrnčiar.

        Výročnú správu nedodal oddiel lyžovania. Riaditeľ AC UNIZA vyzdvihol

výsledky , ktoré dosiahol na MS v karate Juraj Tabak (1., 2., 3.miesto) a Eva Nováková (4.miesto). Juraj Tabak obhájil taktiež pozíciu najúspešnejšieho

športovca mesta Žiliny za rok 2011. Riaditeľ AC UNIZA taktiež poukázal na

výsledky, ktoré boli dosiahnuté na medzinárodnom športovom festivale

v Istanbule v sekcii športu pre všetkých.

Add 5        Správu o členskej základni AC UNIZA za rok 2011 predniesla pracovníčka

        sekretariátu AC UNIZA p. Bobáňová (správa – viď. príloha). Riaditeľ AC

        UNIZA vyzdvihol, že počtom členov 3 334 je AC UNIZA bezkonkurenčne

        najpočetnejším VŠ športovým klubom. Členská základňa je riadne evidovaná

        na základe vyplnených prihlášok členov a zaplatených členských poplatkov.


Add 6        Správu dozornej rady AC UNIZA za rok 2011 podala Dr. Malachová – členka

        dozornej rady. Vo svoje správe posúdili hospodárenie akcie Detský športový

        tábor 2011 (viď. príloha).


Add 7        Riaditeľ AC UNIZA informoval členov správnej rady o zmenách kritérií

SAUŠ prerozdeľovania dotácie MŠVVaŠ SR pre činnosť všetkých športových klubov. Zmeny sa týkali zvýšenia tej časti dotácie, ktorá sa prerozdeľuje na

základe členskej základne a akcií športu pre všetkých. V tomto zmysle navrhla

    hospodárska komisia AC UNIZA aj zmenu kritérií v rámci AC UNIZA, tieto

kritéria boli pripomienkované, resp. odsúhlasené členmi správnej rady, a na ich

    základe bola dotácia na rok 2012 vo výške 32 860 € prerozdelená. Vzhľadom na skutočnosť, že sme sa dozvedeli (informácia z MŠVVaŠ SR) o tom, že

pôvodná výška dotácie pre AC UNIZA bola znížená o 8 500 €, požiadal riaditeľ AC UNIZA dozornú radu SAUŠ o preverenie tejto informácie. Listom zo dňa 05.06.2012 od prezidenta SAUŠ Dr. Znášika sme boli informovaní o tom, že dodatkom k dotačnej zmluve pre ŽU nám bude dotácia navýšená o chýbajúcu sumu – 8 500 €. Aj napriek tomu, budeme požadovať od dozornej rady SAUŠ stanovisko na základe akých kritérií, resp. koho rozhodnutia nám bola pôvodná dotácia znížená. Oddiely, ktoré budú mať finančné podĺžnosti voči AC UNIZA (členské, nezúčtované zálohy na akcie a pod.) nebudú mať možnosť čerpať finančné prostriedky z tejto dotácie, až kým si svoje záväzky nesplnia.

Verejným hlasovaním správna rada odsúhlasila rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR v pomere hlasov: 12 – za; 0 – zdržal sa; 0 – proti.


Add 8        Členovia správnej rady mali možnosť navrhnúť kandidáta za svojho predsedu.

        Jediným navrhnutým kandidátom bol Ing. Milan Tabak. Správna rada

        verejným hlasovaním zvolila na obdobie ďalších 4 rokov za svojho predsedu

        Ing. Milana Tabaka v pomere hlasov: 12 – za+ 0 – zdržal sa; 0 – proti.


Add 9        Správna rada navrhla za kandidátov do dozornej rady AC UNIZA týchto

        svojich zástupcov: Ing. Jozef Cisárik (karate), PaedDr. Marián Hrabovský

        (šport pre všetkých) a Peter Minárik (volejbal). Správna rada verejným

hlasovaním zvolila za členov dozornej rady AC UNIZA navrhnutých kandidátov v pomere hlasov: 12 – za; 0 – zdržal sa; 0 – proti.

Dozorná rada si na svojom prvom zasadnutí zvolí svojho predsedu, T: 30.09.2012, Z: členovia DR


Add 10    Správna rada na návrh svojho predsedu následne schválila sekretariát AC UNIZA, ktorý bude v nasledujúcom období 4 rokov pracovať v tomto zložení:

    PaedDr. Róbert Janikovský – riaditeľ AC UNIZA, Ing. Milan Tabak – predseda SR, Mgr. Jozef Sklenár – zástupca ÚTV, Ilona Slaninková – účtovníčka, Jana Bobáňová – administratívna pracovníčka v pomere hlasov:

    12 – za; 0 – zdržal sa; 0 – proti.

Add 11    - prorektor ŽU doc. Trunkvalter informoval členov správnej rady o dôvodoch, ktoré viedli vedenie ŽU k návrhu novej Zmluvy o spolupráci medzi ŽU a AC UNIZA, resp. ich Dodatkov

    - riaditeľ AC UNIZA informoval členov správnej rady o rokovaniach s p.rektorkou, resp. p.kvestorkou o možnosti systémovej finančnej podpory AC UNIZA z mimodotačných prostriedkov ŽU. Aj napriek tomu, že tieto rokovania nepriniesli očakávaný efekt, budeme aj naďalej hľadať možnosti, akým spôsobom by mohla ŽU podporovať VŠ šport.

    - riaditeľ AC UNIZA sa pozastavil nad tým, že z účelovej dotácie na podporu kultúrnych a športových podujatí na ŽU v celkovom objeme viac ako 18 000 € sa na priamu podporu športových aktivít AC UNIZA nevyčlenili žiadne finančné prostriedky. Poukázal pritom na príklad folklórneho súboru Stavbár, ktorý je z tejto sumy pravidelne dotovaný.

    - p. Rožánek sa zaujímal o možnosť zakúpenia basketbalových konštrukcií v telocvični T-18 v spolupráci s ÚTV, a taktiež na možnosť finančnej podpory účasti 4 hráčov AC UNIZA na ME vo svoje kategórii

    - riaditeľ AC UNIZA informoval prítomných, že písomné žiadosti o finančnú podporu z reprezentačnej rezervy je potrebné zaslať do 30.09.2012 na sekretariát AC UNIZA aj s požiadavkou, na čo budú finančné prostriedky použité, T:30.09.2012, Z: predsedovia oddielov

    - Ing. Koválik navrhuje pokračovať v rokovaní s vedením ŽU v otázkach platieb za energie v športových objektoch ŽU, ako aj v otázke finančnej podpory AC UNIZA zo strany ŽU. Taktiež navrhol iniciovať rokovania o možnosti výstavby ďalšej telocvične ŽU

    - Dr. Hrnčiar opätovne nastolil otázku možnosti zvýhodneného prideľovania ubytovania pre členov vrcholových športovcov AC UNIZA. Riaditeľ AC UNIZA spolu s prorektorom Trunkvalterom informovali prítomných o nutnosti dodať v termíne do 15.03. zoznam tých športovcov, u ktorých je predpokladané problémové pridelenie ubytovania z hľadiska vzdialenosti trvalého bydliska, T: 15.03., Z: predsedovi oddielov


Na záver zasadnutia správnej rady Mgr. Sklenár skonštatoval, že správna rada bola uznášaniaschopná.

Správna rada berie na vedomie:

- správu o činnosti AC UNIZA za rok 2011

- správu o dosiahnutých výsledkoch za rok 2011

- správu o členskej základni za rok 2011

- správu dozornej rady AC UNIZA za rok 2011


Správna rada schválila:

- správu o hospodárení a majetku AC UNIZA za rok 2011

- rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na činnosť v roku 2012

- voľbu predsedu SR na nasledujúce obdobie

- voľbu členov dozornej rady

- menovanie sekretariátu AC UNIZA


Na záver sa riaditeľ AC UNIZA poďakoval všetkých zúčastneným členom SR za aktívnu účasť na zasadnutí a poprial všetkým veľa úspechov v ďalšej práci.


Zapísala: Bobáňová