Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2011 15.06.2011

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:     oddiel  karate, basketbal-mládež  – ospravedlnení

oddiel lyžovania a Taek Won Do  - neospravedlneníProgram:
        1. Správa o činnosti AC UNIZA za rok 2010 – Janikovský.

        2. Správa o hospodárení za rok 2010 – Slaninková.
        3. Správa o dosiahnutých výsledkoch za rok 2010 – Hrnčiar.
        4. Správa o členskej základni AC UNIZA – Bobáňová.
        5. Správa dozornej rady AC UNIZA – Malachová.
        6. Schválenie rozdelenia dotácie SAUŠ na činnosť pre rok 2011.
        7. Diskusia.
        8. Prijatie uznesení z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA.

Výročné zasadnutie správnej rady viedol Mgr. Sklenár, člen rozšíreného sekretariátu AC UNIZA.

Add 1
        Výročnú správu o činnosti AC UNIZA za rok 2010 predniesol riaditeľ AC

        UNIZA Dr. Janikovský (správa – viď. v prílohe).

Add 2
        Správu o hospodárení AC UNIZA za rok 2010 predniesla účtovníčka AC

        UNIZA p. Slaninková (správa – viď. v prílohe). Daňové priznanie za rok 2010
        bude podané a daň zaplatená do 27.6.2011, Z: Slaninková.

Add 3
        Správu o dosiahnutých výsledkoch športovcov AC UNIZA predniesol na

        základe dodaných správ od predsedov oddielov Dr. Hrnčiar. Riaditeľ AC
        UNIZA vyzdvihol výsledky dosiahnuté v kolektívnych športoch vo florbale
        a v individuálnych športoch výsledky Juraja Tabaka na MS, ktorý bol
        súčasne vyhlásený ako najlepší športovec roka 2010 mesta Žilina.

Add 4
        Správu o členskej základni AC UNIZA predniesla pracovníčka sekretariátu

        AC UNIZA p. Bobáňová. Uviedla stav členskej základne k 31.12.2010 a aj
        ku dňu 31.05.2011 (správa – viď. v prílohe).

Add 5
        Správu dozornej rady AC UNIZA za rok 2010 podala p. Malachová – členka

        dozornej rady. Skonštatovala, že v roku 2010 sa uskutočnila kontrola zo strany
        dozorných orgánov SAUŠ, ktorá nezistila žiadne vážnejšie nedostatky, ktoré
        by nám písomne predložila.

Add 6       
        Riaditeľ AC UNIZA oboznámil prítomných so systémom prerozdeľovania

        dotácie SAUŠ, ktorá je súčasťou dotačnej zmluvy medzi MŠVVaŠ a ŽU. Po
        následnom prerozdelení dotácie v rámci AC UNIZA mali možnosť predsedovia
        oddielov vyjadriť sa k návrhu prerozdelenia. Nakoľko nikto túto možnosť

nevyužil, dotácia bola rozdelená podľa stanoveného kľúča pre jednotlivé

oddiely. Oddiely, ktoré mali finančné podĺžnosti voči AC UNIZA (nezaplatené

členské a pod.), nemajú možnosť čerpania finančných prostriedkov z tejto

dotácie.

Verejným hlasovaním správna rada odsúhlasila rozdelenie dotácie SAUŠ

v pomere hlasov: 8 za, 0 zdržal, 0 proti.


Add 7
        - riaditeľ AC navrhol listom osloviť oddiel Taek Won Do, ktorý nemajú

          zaplatené členské, ani nereagujú na e-mailové správy, aby zvážili svoje
          zotrvanie v AC UNIZA, nakoľko nevyvíjajú žiadnu činnosť, T: 30.06.2011,
          Z: Janikovský
        - riaditeľ AC UNIZA navrhol listom osloviť oddiel basketbal – muži, s cieľom
          dohodnúť vhodnú formu propagácie AC UNIZA v médiách, resp. počas
          extraligových zápasov, T: 30.09.2011, Z: Janikovský
        - predseda florbalového oddielu T.Hrnčiar oznámil, že vzhľadom na to, že
          mesto finančne nepodporuje extraligové družstvo mužov, nebudú niesť vo
          svojom názve v nasledujúcej sezóne názov mesta Žilina; ďalej navrhol zistiť
          možnosti zriadenia CVČ pri AC UNIZA; na základe jeho požiadavky bola
          vytvorená 3-členná pracovná skupina v zložení: pp. Hrnčiar, Sklenár,
          Janikovský s cieľom zistiť možnosti zriadenia CVČ pri AC UNIZA,
          T: 30.09.2011, Z: Hrnčiar, Sklenár, Janikovský
        - p. Slaninková informovala o tom, že doteraz prišlo z 2% dane cca 2 500 €,
          a že možnosť čerpania týchto prostriedkov bude až od septembra
        - riaditeľ AC UNIZA informoval o pracovnom stretnutí vedúcich KTV a ÚTV,
          ktoré sa uskutočnilo 14.06.2011 v Bratislave, na ktorom bola pozitívne
          vyzdvihnutá činnosť ÚTV vo vzťahu k výučbe voliteľného predmetu TV na
          ŽU, a tiež príkladná spolupráca medzi ÚTV a AC UNIZA pri organizovaní
          športových podujatí
        - p. Jambrich informoval o možnosti účasti  športovcov iných oddielov
          (prípadne rodinných príslušníkov) na športovom sústredení, ktoré sa
          organizuje v mesiaci august v Malej Lučivnej; bližšie informácie podá
          p.Jambrich osobne.
        - riaditeľ AC UNIZA navrhol aktualizovať webovú stránku AC UNIZA,
          s možnosťou jej grafickej úpravy, kde budú uvedené aj linky na samostatné
          webové stránky oddielov; ak to bude potrebné, tak si objednáme spracovanie
          webovej stránky u profesionálnej firmy, T: 30.09.2011, Z: Jambrich
        - riaditeľ AC UNIZA navrhol zriadiť pracovnú komisiu za účelom preverenia
          zmeny stanov AC UNIZA v súvislosti so zmenou riadiacich orgánov AC
          UNIZA (konferencia – správna rada); pracovná skupina bude pracovať
          v zložení: Janikovský, Jambrich, Koválik, T: 30.09.2011, Z: Janikovský,
          Jambrich, Koválik

Na záver zasadnutia správnej rady Mgr. Sklenár skonštatoval, že správna rada bola uznášaniaschopná.
Správna rada berie na vedomie:

- správu o činnosti AC UNIZA za rok 2010

- správu o hospodárení AC UNIZA za rok 2010

- správu o dosiahnutých výsledkoch za rok 2010

- správu o členskej základni za rok 2010

- správu dozornej rady AC UNIZA za rok 2010


Správna rada schválila:

- rozdelenie dotácie SAUŠ medzi jednotlivé oddiely AC UNIZA.


Na záver sa riaditeľ AC UNIZA poďakoval všetkých zúčastneným členom SR za aktívnu účasť na zasadnutí a poprial všetkým veľa úspechov v ďalšej práci.

   

Zapísala : Bobáňová