Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2009, 18.06.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní:  zástupcovia oddielov RTVŠ – ospravedlnení,

       BK Fatran a Taek Won Do  - neospravedlnení


Program: 1. Správa o činnosti AC UNIZA za rok 2008 a jej rozvojové zámery.

            2. Správa o hospodárení AC UNIZA za rok 2008.

            3. Prerozdelenie dotácie SAUŠ  pre jednotlivé zložky.

            4. Informácia o členskej základni.

            5. Prijímanie nových oddielov (klubov) do AC UNIZA.

            6. Členské poplatky, nedoplatky – termíny.

            7. Názvy družstiev v súťažnom ročníku 2009/2010.

            8. Diskusia.

            9. Prijatie uznesení z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA.

 

Výročné zasadnutie správnej rady viedol Mgr. Sklenár, člen rozšíreného sekretariátu AC UNIZA.

 

Add 1  Výročnú správu o činnosti AC UNIZA za rok 2008 predniesol riaditeľ AC

            UNIZA Dr. Janikovský (správa – viď. v prílohe).

            K prednesenej správe neodzneli žiadne pripomienky, ani otázky.

 

Add 2  Správu o hospodárení AC UNIZA za rok 2008 predniesla účtovníčka AC

            UNIZA p. Slaninková (správa – viď. v prílohe).

            Súčasne odovzdala zástupcom jednotlivých oddielov a klubov finančný stav na

            ich podúčte k 16.06.2009.

            K uvedenej správe neodzneli žiadne pripomienky, ani otázky.

            Podľa zápisu zasadnutia sekretariátu boli opätovne upozornení a vyzvaní

            predsedovia oddielov, aby si pripravili súpis subjektov, od ktorých majú

            overené, že im zaslali príslušnú  časť z 2 % ich dane.

 

Add 3  Návrh prerozdelenia dotácie SAUŠ uviedol Dr. Hrnčiar, ktorého návrh

            odobril sekretariát AC UNIZA na svojom poslednom zasadnutí. Podľa tohto

            návrhu bol zverejnený rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé zložky

            AC UNIZA. Riaditeľ AC UNIZA upozornil menovite kluby karate a BK

            Fatran o nutnosti zmeny názvu svojho klubu do súťažného obdobia 2009/2010.

            Kým táto úloha nebude splnená, finančné prostriedky, ktoré im boli pridelené, 

            im budú blokované. Názov klubu musí vyjadrovať príslušnosť k AC UNIZA.

 

Add 4  Dr. Rožánek informoval o počte členov v AC UNIZA, rozdelených podľa

            jednotlivých sekcií a oddielov. Členskú základňu k 31.12.2008 tvorí celkom

            3 534 členov, z toho 3 023 študentov ŽU, 294 mládeže a 107 ostatných členov.

 

Add 5  Žiadosti  o prijatie za členov AC UNIZA predložili Volejbalový oddiel mužov

            a Klub silového trojboja. Za Klub silového trojboja zdôvodnil žiadosť

            Ing. Eduard Kolla – zástupca klubu a za Volejbalový oddiel mužov Bc. Ján Stuchlý.

            Po krátkej a vecnej diskusii, počas ktorej zodpovedali na prednesené otázky

            členov správnej rady, sa uskutočnilo hlasovanie, na základe ktorého boli

            obaja žiadatelia prijatí do AC UNIZA.

 

Add 6  Riaditeľ AC UNIZA upozornil všetkých členov správnej rady na nedodržiavanie

            termínu úhrady členských poplatkov AC UNIZA, ktorý má byť do 31.01.

            kalendárneho roka. Menovite boli upozornené oddiely BK Fatran, resp. niektorí

            členovia oddielu Taek Won Do.

            Novoprijaté oddiely a kluby sú povinní splniť túto povinnosť do 30.06.2009.

 

Add 7  Viď. add 3.

 

Add 8  Diskusia:

  • p. Rožánek navrhoval, aby sa na stránke AC UNIZA zverejnili termíny uzávierok

   grantov a projektov podľa jednotlivých subjektov (mesto, VÚC, MŠ SR, ...)

  • p. Kovalík navrhol, aby sa jednotlivé kluby a oddiely AC UNIZA postupne prezentovali v celoškolskom časopise Spravodajca. Harmonogram jednotlivých príspevkov bude prerokovaný na zasadnutí sekretariátu a zverejnený na webovej stránke AC UNIZA.
  • P. Kovalík upozornil na to, že z jednotlivých oddielov má link na vlastnú webovú stránku zatiaľ len oddiel džuda, ostatné oddiely by si mali svoje stránky pripraviť alebo zverejniť link na ich webové stránky
  • P. Kovalík upozornil na nutnosť väčšej propagácie v meste, napr. formou veľkých billboardov . P. Janikovský navrhol umiestniť takýto billboard na pozemku ŽU v blízkosti hlavnej komunikácie. P. Tabak navrhol propagovať v IPTV ŽU
  • Ing. Cisarik odporúča šetriť finančné prostriedky z dôvodu ich predpokladaného nedostatku pre budúci rok
 

Add 9  Uznesenia z výročného zasadnutia  správnej rady AC UNIZA:

  1. Správna rada berie na vedomie:
  • správu o činnosti AC UNIZA za rok 2008 prednesenú riaditeľom AC UNIZA Dr. Janikovským,
  • správu o hospodárení AC UNIZA prednesenú p. Slaninkovou.
  1. Správna rada schvaľuje:
  • prijatie nových členov AC UNIZA – Klub silového trojboja a Volejbalový oddiel mužov.
  1. Správna rada ukladá:
  • oddielom a klubom, ktorí majú nedoplatky za členské poplatky svojich členov tieto uhradiť do termínu 30.06.2009, Z: predsedovia oddielov BK Fatran a TWD,
  • novým členom AC UNIZA vyplniť prihlášky a zaplatiť členské poplatky do termínu 30.06.2009, Z: predsedovia oddielov,
  • predložiť návrhy názvov oddielov a klubov, pod ktorými budú súťažiť v nasledujúcej súťažnej sezóne, Z: predsedovia klubov a oddielov karate, lyžovania, volejbalu žien aj mužov, basketbalu mužov, T: 30.06.2009
 

Na záver zasadnutia správnej rady vystúpil zástupca vedenia ŽU prorektor prof. Michal Pokorný, ktorý skonštatoval správnosť cesty, ktorou sa uberá športový klub AC UNIZA, ktorý poskytuje podmienky pre rozvoj športových aktivít nielen vrcholovým a výkonnostným športovcov, ale aj širokej masovej skupine študentov ŽU, členom AC UNIZA. Poďakoval sa tiež všetkým pracovníkom, funkcionárom a trénerom, ktorí venujú svoj čas práci v AC UNIZA pre rozvoj športu, zdravia mladej generácie na Žilinskej univerzite.

 

Zapísala : Bobáňová

ĉ
Ludo Jambrich,
24. 10. 2009, 9:27
ĉ
Ludo Jambrich,
24. 10. 2009, 9:28
Comments