Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2010, 02.06.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:  oddiel džuda a karate – ospravedlnení

       oddiel lyžovania a Taek Won Do  - neospravedlnení

Program: 1. Správa o činnosti AC UNIZA za rok 2009 – Janikovský.

            2. Správa o hospodárení za rok 2009 – Slaninková.

            3. Správa o dosiahnutých výsledkoch za rok 2009 – Hrnčiar.

            4. Správa o členskej základni AC UNIZA – Bobáňová.

            5. Správa dozornej rady AC UNIZA –  Gordíková.

            6. Schválenie rozdelenia dotácie SAUŠ na činnosť pre rok 2010.

            7. Prijímanie nových oddielov (klubov) do AC UNIZA.

            8. Diskusia.

            9. Prijatie uznesení z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA.

Výročné zasadnutie správnej rady viedol Mgr. Sklenár, člen rozšíreného sekretariátu AC UNIZA.


Add 1  Výročnú správu o činnosti AC UNIZA za rok 2009 predniesol riaditeľ AC

            UNIZA Dr. Janikovský (správa – viď. v prílohe). Prednesenú správu žiadal doplniť Dr. Rožánek o deklarovanie podpory výkonnostného športu a vyhodnotenia najlepších športovcov AC UNIZA.

 

Add 2  Správu o hospodárení AC UNIZA za rok 2009 predniesla účtovníčka AC

            UNIZA p. Slaninková (správa – viď. v prílohe).

            K uvedenej správe neodzneli žiadne pripomienky, ani otázky.

            Podľa zápisu zasadnutia sekretariátu boli opätovne upozornení a vyzvaní predsedovia oddielov, aby si pripravili súpis subjektov, od ktorých majú overené, že im zaslali príslušnú  časť z 2 % ich dane.

 

Add 3  Správu o dosiahnutých výsledkoch športovcov AC UNIZA predniesol na

            základe dodaných správ od predsedov oddielov Dr. Hrnčiar. Vyzdvihol

            najlepšie umiestnenia jednotlivcov i kolektívov, ako aj splnenie, resp. nesplnenie výkonnostných cieľov jednotlivých oddielov. Písomne nedodali správu do termínu oddiely: Taek Won Do, lyžovanie, basketbal muži.

   K prednesenej správe neboli pripomienky.

   Správy jednotlivých oddielov budú zverejnené na intranetovej stránke AC UNIZA.

 

Add 4  Správu o členskej základni AC UNIZA predniesla pracovníčka sekretariátu

            AC UNIZA p. Bobáňová. Uviedla stav členskej základne k 31.12.2009 a aj

            ku dňu 31.05.2010 (správa –  viď. v prílohe).

            K správe mal doplňujúcu informáciu riaditeľ AC UNIZA. Vyzdvihol fakt, že

            AC UNIZA je v súčasnosti najpočetnejším vysokoškolským športovým

            klubom na Slovensku (viď. bulletin SAUŠ).


Add 5  Správa dozornej rady AC UNIZA nebola prednesená, len jej členka
            p. Gordíková  uviedla, že DR sa v roku 2009 nezišla. Riaditeľ AC UNIZA
            k tomu poznamenal, že na jesennom prvom zasadnutí Konferencie AC UNIZA
            prebehnú  voľby do dozornej rady, ktorá by mala odvtedy pracovať na základe
            svojho plánu práce.

Add 6  Na základe zápisu z posledného zasadnutia rozšíreného sekretariátu AC UNIZA, ktorý bol zaslaný všetkým predsedom klubov a oddielov AC UNIZA, a ku ktorému neboli vznesené žiadne pripomienky, bola dotácia SAUŠ na činnosť rozdelená medzi jednotlivé oddiely.

Add 7  O členstvo v AC UNIZA požiadali tieto nové oddiely v zastúpení:

   oddiel atletiky –  p. Rzeszoto

   oddiel bedmintonu – Ing. Novák

   oddiel thajského boxu – p. Šimko

   V krátkej diskusii menovaní predstavili svoje oddiely, ako aj víziu svojho členstva v AC UNIZA.  Všetky tri oddiely boli verejným hlasovaním účastníkmi správnej rady jednohlasne prijaté za členov AC UNIZA.

   Povinnosťou nových členov je predložiť na sekretariát AC UNIZA menný zoznam svojich členov a zaplatiť členské príspevky, Z: pp. Rzeszoto, Novák, Šimko, T: 30.06.2010

Add 8  V diskusii odzneli príspevky týchto účastníkov SR:

  • Dr. Janikovský informoval o nutnosti zvolania prvej volebnej Konferencie AC UNIZA, na ktorej prebehnú voľby do orgánov AC UNIZA
  • Dr. Janikovský informoval o zakúpení mikrobusu do AC UNIZA, pričom jeho používanie sa riadi smernicou, ktorá je zverejnená na intranete

   AC UNIZA

  • Dr. Janikovský informoval o účasti ŽU (v spolupráci s AC UNIZA) vo výberovom konaní na usporiadanie letnej časti Univerziády SR 2012, výsledky by mali byť známe do konca júna
  • Dr. Janikovský informoval o získaní priestorov šatne v UNIME H pri atletickej dráhe, ktorá môže slúžiť aj ako sklad športového náradia, ktoré sa používa pri tréningoch na atletickej dráhe, o pokračujúcej prestavbe v telocvični T-18, ktorá by mala byť ukončená najneskôr do 30.08.2010 a o spracovanej projektovej dokumentácii na Revitalizáciu atletického a futbalového ihriska.
  • prof. Pokorný poďakoval všetkým športovcom a trénerom za vzornú reprezentáciu ŽU na športových podujatiach, poukázal na potrebu zverejňovania týchto výsledkov nielen v regionálnych, ale aj v celoštátnych médiách, vyzval predsedov oddielov na skoré podanie žiadostí športovcov – študentov ŽU o motivačné štipendiá
  • Dr. Rožánek navrhuje oceňovať najúspešnejších športovcov AC UNIZA
  • Ing. Koválík navrhol, aby vytvorený zisk v rámci AC UNIZA sa investoval (ako spoluúčasť) do výstavby športových objektov ŽU tak, aby sa AC UNIZA stala spoluvlastníkom týchto objektov, ďalej navrhol, aby sa vedenie AC UNIZA stretlo s budúcim vedením ŽU v zmysle väčšej podpory športovcov - študentov reprezentujúcich ŽU, napr. vo forme bezplatného ubytovania, príspevku na stravu a finančnej dotácie na činnosť oddielov. Podobné stretnutia navrhuje aj na úrovni vedúcich predstaviteľov mesta a VÚC.

Add 9  Uznesenia z výročného zasadnutia správnej rady:

  1. Správna rada berie na vedomie:
  • Správu o činnosti AC UNIZA za rok 2009.
  • Správu o hospodárení AC UNIZA za rok 2009.
  • Správu o dosiahnutých výsledkoch za rok 2009.
  • Správu o členskej základni za rok 2009.
  • Informáciu o DR AC UNIZA.
  1. Správna rada schvaľuje:
  • Prijatie nových členov ACUNIZA – oddiel atletiky, oddiel bedmintonu, oddiel thajského boxu.
  1. Správna rada ukladá:
  • Predsedom nových oddielov predložiť zoznamy svojich členov a uhradiť členské poplatky.
  • Vedeniu AC UNIZA pripraviť stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi univerzity, mesta, VÚC, SAUŠ a MŠ s cieľom získavania finančných prostriedkov pre svoju činnosť, vrátane profesionalizácie sekretariátu AC UNIZA.

Na záver sa Mgr. Sklenár poďakoval všetkých zúčastneným členom SR za aktívnu účasť  na zasadnutí a poprial všetkým veľa úspechov v ďalšej práci.

  

Zapísala : Bobáňová

Ĉ
Ludo Jambrich,
10. 6. 2010, 2:58
ĉ
Ludo Jambrich,
10. 6. 2010, 2:59
ĉ
Ludo Jambrich,
10. 6. 2010, 2:58