Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2008 24.9.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 1. Kontrola úloh.

            2. Prezentácia nových členov AC UNIZA (basketbal, RTVŠ, karate,

            lyžovanie).

            3. Hlasovanie o prijatí nových členov do AC UNIZA.

            4. Informácia o webovej stránke a intranete AC UNIZA (Jambrich).

            5. Pripomienky k finančnej smernici AC UNIZA.

            6. Požiadavky oddielov na prerozdelenie finančnej dotácie z MŠ SR na r.2008.

            7. Rôzne. 

  1. -  Predsedovia oddielov nepredložili písomnú požiadavku na čerpanie finančných prostriedkov z AC UNIZA pre svoj oddiel. Úloha je predĺžená do 15.10.2008, Z: predsedovia oddielov.

  -  Nebola splnená úloha o vytvorení loga AC UNIZA, termín sa predlžuje do 30.11.2008, Z: Kovalík, Janikovský, Jambrich 

  2. Zástupcovia žiadateľov o členstvo v AC UNIZA (oddiel basketbalu, karate, lyžovania a RTVŠ) vystúpili s krátkou prezentáciou svojich oddielov, ako aj víziou ich ďalšieho rozvoja v podmienkach AC UNIZA. K uvedeným prezentáciám prebehla krátka diskusia. 

  3. Správna rada verejným hlasovaním jednomyseľne (6 za, 0 sa zdržal, 0 proti) prijala za členov AC UNIZA tieto nové oddiely:

  - Basketbalový oddiel dospelých

  - Oddiel karate

  - Lyžiarsky oddiel

  - Oddiel RTVŠ

  Úloha pre predsedov jednotlivých oddielov: do 30.10.2008 predložiť na sekretariát AC UNIZA menný zoznam, vyplniť prihlášku členov (každý člen musí prihlášku osobne podpísať) a uhradiť príslušný členský príspevok podľa internej smernice AC UNIZA. 

  4. Ing. Jambrich podrobne vysvetlil systém fungovania webovej stránky AC UNIZA, ktorá je prístupná v dvoch režimoch:

      - webová stránka pre verejnosť: http://klub.acuniza.org

  - webová stránka (intranet) pre členov AC UNIZA: http://intranet.acuniza.org , na  ktorej budú zverejňované interné dokumenty AC UNIZA, a kde zároveň bude k dispozícii skupinový systém komunikácie s možnosťou reagovania na pripomienky jednotlivých členov; na tejto stránke budú tiež zverejňované formuláre rôznych žiadostí, príp. prihláška za člena AC UNIA a pod.

  V súčasnosti je možné vyplniť formulár – Žiadosť o grantovú dotáciu z AC UNIZA (súvislosť s bodom č. 1 tohto zápisu). 
   
   

5.  Riaditeľ AC UNIZA informoval o:

      - pripravovanej Finančnej smernici AC UNIZA

      - o Smernici o členských príspevkoch AC UNIZA

  - návrhy týchto smerníc sú zverejnené na intranete AC UNIZA a jednotlivé oddiely majú možnosť ich pripomienkovať, Z: predsedovia oddielov, T: 30.10.2008 

  6.  Vzhľadom na to, že oddiely zatiaľ nepredložili svoje požiadavky na prerozdelenie finančnej dotácie z MŠ SR, táto úloha trvá. Z: predsedovia oddielov, T: 15.10.2008 

  7. Riaditeľ AC UNIZA informoval o: 

  -  dodatku k zmluve o spolupráci medzi ŽU a AC UNIZA, ktorý stanovuje, okrem iného, aj podmienky, za akých je možné využívať športové objekty ŽU na tréningy pre jednotlivé oddiely. Podľa tohto Dodatku sú nájomné a energie poskytované bezplatne. Za režijné služby (upratovanie, a pod.) bude každý oddiel zaťažovaný sumou 50,- Sk za tréningovú jednotku (60 až 90 min.) mesačne podľa odtrénovaných hodín.

  Individuálny vstup do Fit-clubov ŽU pre aktívnych športovcov - členov AC UNIZA je možný na základe zakúpenie jednorazového lístku 15,-Sk za vstup, alebo zakúpením celoročnej permanentky za 200,- Sk na neobmedzený počet vstupov pre študentov ŽU a mládež do 18 rokov a 500,- Sk pre dospelých športovcov. Organizované tréningy pod vedením trénerov budú bezplatné.

  -  účasti športovcov ŽU na letnej časti Univerziády SR 2008 a vyzdvihol kolektívy, ktoré získali medailové umiestnenia (basketbal muži 1. miesto, volejbal ženy

  2. miesto, futbal muži 3. miesto, volejbal muži 4. miesto) a poďakoval sa trénerom, ktorí sa podieľali na príprave a účasti na tejto súťaži,

  -  o podmienkach poskytovania mimoriadnych štipendií pre študentov ŽU. Termín podania žiadostí jednotlivých študentov je do 30.10.2008 na sekretariáte príslušného dekanátu (kópiu je potrebné odovzdať na ÚTV). Tlačivá sú k dispozícii na sekretariáte ÚTV a na intranete AC UNIZA.

  -  riaditeľ AC UNIZA navrhol doplniť sekretariát AC UNIZA o 2 až 3 členov na základe návrhov oddielov, a taktiež vytvoriť post manažéra AC UNIZA, ktorý by postupne preberal zodpovednosť za profesionálny chod AC UNIZA. Termín pre navrhovanie kandidátov do 30.10.2008, Z: predsedovia oddielov.

  -  p. Rožánek pripomienkoval využiteľnosť zasadačky T-18 počas organizovaných športových podujatí. Riaditeľ AC UNIZA prerokuje možnosť vstupu do zasadačky so sekretariátom Slávie ŽU, T: 30.10.2008, Z: Janikovský

  -  p. Slaninková upozornila na termín zúčtovania akcií:

        - akcia, na ktorú bola vybratá záloha, je nutné zúčtovať do 5 dní po ukončení

           akcie

   - každá akcia za predchádzajúci mesiac musí byť zúčtovaná najneskôr do 10.

     dňa nasledujúceho mesiaca

  -  p. Slaninková navrhla, aby finančné tlačivá boli forme formulárov zverejnené na intranete, kde si ich oddiely môžu vyplňovať sami.

  -  riaditeľ  AC UNIZA navrhol stretnutie úspešných športovcov (medailistov) z Univerziáda SR, príp. iných významných podujatí s rektorom ŽU, termín a miesto sa určí po dohode s p. rektorom, Z: Janikovský 

Zapísala: Bobáňová
Comments