Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2009/01/22


   Prítomní: pp. Pokorný, Tabak, Janikovský, Sklenár, Kovalík, Rožánek, Slaninková, Bobáňová

 
 

1. Ekonomické informácie:

  - p. Slaninková predložila priebežné čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivých  

  položkách účtu AC UNIZA

  - po spracovaní daňového priznania bude na aprílovom zasadnutí správnej rady 

  predložená komplexná správa o hospodárení za rok 2008, T: 31.03.2009, Z: Slaninková

  - je potrebné prepracovať finančnú smernicu AC UNIZA, ako aj smernicu o členských poplatkoch v súvislosti s prechodom na novú menu (stravné, cestovné, a pod.)

  - na návrh riaditeľa AC UNIZA zasadnutie sekretariátu AC UNIZA schválilo prístup p. Slaninkovej k úhradám z účtu AC UNIZA v dennom limite do 500 €, riaditeľ AC UNIZA navštívi spolu s p. Slaninkovou pobočku Slovenskej sporiteľne za účelom prístupu menovanej na účet AC UNIZA

        - vyzvať oddiely na úhradu členského za rok 2009, T: 31.01.2009, Z: Bobáňová

 

2. Športovec roka 2008:

  - funkcionári AC UNIZA navrhli do hodnotenia najlepších športovcov mesta Žiliny dvoch kandidátov (Tabak, Rožánek) a v kategórii športové podujatie Univerzitné športové dni ŽU

  - p. Rožánek navrhol, aby oddiely AC UNIZA navrhovali svojich kandidátov do konca novembra bežného roku na hodnotenie športovcov, kolektívov, príp. podujatí

  - príslušné tlačivá pre návrhy kandidátov pripraví p. Rožánek, T: 31.03.2009

 

3. Grantová dotácia mesta pre rok 2009:

  - uzávierka podávania návrhov na grantové dotácie typu A je 07.02.2009 a za kategŕiu B 27.02.2009

  - komisia v zložení: Janikovský, Rožánek, Kovalík, Jambrich, príp. Hrnčiar pripraví návrhy pre obidve oblasti, T: do 06.02.2009 pre kategóriu A, do 25.02.2009 pre kategóriu B

  - všetci zainteresovaní sa pokúsia kontaktovať členov komisií za účelom podpory našich návrhov

 

4. Športové sústredenia AC UNIZA:

  - od 01.01.2009 budú všetky letné a zimné športové kurzy vedené aj v účtovníctve pod hlavičkou športové sústredenia v danom športe (napr. lyžovaní, raftingu, plávaní a pod.)

  - v cenníkoch budú uvádzané ceny pre členov AC UNIZA, ktorí budú mať nižšiu cenu a pre účastníkov – nečlenov AC UNIZA (vyššia cena), za ktorých musíme odvádzať DPH

  - príslušné zoznamy za každé sústredenie budú delené podľa členstva v AC UNIZA

 

5. Propagácia AC UNIZA v lokálnych médiách:

  - vo štvrtok 29.01.2009 sa uskutoční živé vysielanie v TV Patriot, v ktorom riaditeľ AC UNIZA predstaví športový klub a poinformuje o cieľoch a perspektívach rozvoja AC UNIZA

  - to isté sa uskutoční so zástupcami regionálnej tlače (Žilinský Večerník a pod.), T: 31.01.2009, Z: Janikovský

 

6. Národné športové centrum:

  - v súvislosti s budúcim možným využívaním priestorov NŠC v Žiline ÚTV vyplnil formulár potencionálneho využívania týchto priestorov s nárokom na cca 30 – 35 hodín týždenne

 

7. Profesionalizácia AC UNIZA:

  - riaditeľ AC UNIZA navrhol, aby sa najneskôr k 01.09.2009 obsadilo miesto riaditeľa AC UNIZA profesionálnym pracovníkom min. na ½ úväzok

  - k tomu je potrebné vytypovať správneho kandidáta a zabezpečiť mu primerané finančné ohodnotenie

      - výber z kandidátov by mal prejsť štandardným výberovým konaním

  - po zasadnutí správnej rady v apríli bude potrebné vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá pripraví všetky podklady pre prípravu výberového konania, T: 30.04.2009, Z: Janikovský, Rožánek, Kovalík

 

8. Rôzne:

  - športové hry v Poitiers sa uskutočnia v marci 2009, žiadame o spoluprácu trénerov pri nominácii členov v súťažiach kolektívnych športov – volejbal, basketbal

  - p. Rožánek zistí, ktorý športový materiál z bývalej ŠH Bôrik by sme mohli využívať na tréningy, príp. súťaže v našich priestoroch, T: 28.02.2009

  - p. Sklenár informoval o záujme volejbalistov – mužov prestúpiť do AC UNIZA a súťažiť v II.lige, vzľadom na to, že by sme tomuto družstvu nevedeli vytvoriť primerané tréningové podmienky, zatiaľ tento záujem nemôžeme akceptovať

 

Zapísala: Bobáňová

Comments