Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2013/09/12

Z á p i s

zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA,

konaného dňa 12.09.2013



Prítomní:    pp. Janikovský, Tabak, Jambrich, Sklenár, Hrnčiar,  Slaninková, Bobáňová


Program:    1. Príprava výročného zasadnutia SR AC UNIZA.

        2. Zmluva o spolupráci – Dodatok.

        3. Dotácia RR SAUŠ.

        4. Rôzne.


Add 1    - výročné zasadnutie SR AC UNIZA sa uskutoční 18.09.2013

- sekretariát AC UNIZA dáva podnet dozornej rade AC UNIZA, aby sa zaoberala   

      kontrolou dodržiavania vnútorných smerníc AC UNIZA (Smernica - Dôležité

      termíny, Smernica o čerpaní finančných prostriedkov a pod.), T: 18.09.2013,

      Z: členovia dozornej rady


Add 2    - riaditeľ AC UNIZA pripraví podklady na spracovanie Dodatku k Zmluve

      o spolupráci medzi ŽU a AC UNIZA, Z. Janikovský, T: 30.09.2013


Add 3    - RR SAUŠ pridelila AC UNIZA cca 5 000,- € na vysokoškolské súťaže a podujatia

      a 1 100,- € na masové súťaže. Tieto finančné prostriedky je nutné zúčtovať do

      10.12.2013 podľa smerníc SAUŠ. Z: Bobáňová


Add 4    - športové štipendia – tlačivá oznámenia o reprezentácii ŽU sú zverejnené na   

      intranete AC UNIZA, resp. na sekretariáte AC UNIZA. Športovci ich musia

 odovzdať na sekretariát do 25.10.2013. Z: predsedovia oddielov

    - oddiel basketbalu mužov predložil zápis zo zasadnutia ohľadom poverenia

      Ing. Stalmaškovej vedením účtovania v basketbalovej sezóne 2013/2014

    - sekretariát AC UNIZA prerokoval problém „uzamknutého doskočiska“ na

      atletickom štadióne a prijal záver, že písomne vyzve predsedu AO p.Šimka, aby

      kópiu kľúča odovzdal na sekretariát ÚTV ŽU. V prípade, že sa tak nestane, bude

      AO pozastavená možnosť čerpania finančných prostriedkov z účtu. Z: Tabak,

      T: 30.09.2013




Zapísala: Bobáňová