Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2013/05/13

Z á p i s

zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA,

konaného dňa 17.05.2013Prítomní:    pp. Janikovský, Tabak, Koválik, Jambrich, Hrnčiar,  Slaninková, Bobáňová


Program:    1. Rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2013.

        2. Rôzne


Add 1    Hospodárska komisia AC UNIZA (pp.Janikovský, Tabak, Hrnčiar) predložila návrh

    na prerozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR na činnosť na rok 2013 v súlade s platnými

    kritériami pre AC UNIZA, ktoré boli členmi sekretariátu pripomienkované

    a schválené. Návrh schváleného prerozdelenia dotácie tvorí prílohu tohto zápisu

    a jednotlivé oddiely, ktoré majú splnené všetky povinnosti voči AC UNIZA

(zaplatené členské poplatky, vyúčtované zálohy na akcie, ...) si môžu túto dotáciu na činnosť čerpať v súlade so Smernicou o čerpaní finančných prostriedkov z MŠVVaŠ.

Z: všetci predsedovia oddielov, T: ihneď.


Add 2    - informáciu zo zasadnutia VV SAUŠ podal p.Janikovský, pričom informoval, že

      novou ekonómkou SAUŠ je Ing, Masárová (zamestnaná na plný úväzok), a tiež

      o skutočnosti, že bol delegovaný za vedúceho výpravy SR na SZU 2013 v Trente,

    - v rámci projektu cezhraničnej spolupráce  „Moje judo“ nám boli uznané celkové

      výdavky v sume 29 791,73 €, pričom prvá splátka vo výške 12 661,48 € bola

      poukázaná z VÚC na účet AC UNIZA; p.Jambrich požiadal o možnosť vrátenia

      časti pôžičky, ktorú poskytol na prefinancovanie projektu a to vo výške 5 000 €.

      Uznesenie: sekretariát AC UNIZA súhlasil s vyplatením časti pôžičky vo výške

      5 000 € p.Jambrichovi, Z: Janikovský, T: 31.05.2013

    - p.Slaninková informovala, že v predstihu oproti termínu zaslala informáciu do

      Vestníka o čerpaní 2% z daní za predchádzajúce obdobie

    - riaditeľ AC UNIZA informoval o tom, že mikrobus TOYOTA ZA 869 BT je

      havarijne poistený; v tejto súvislosti nebola uhradená poistná suma za dodatočné

      „poistenie sedadiel“ a očakávame, že táto zmluva bude vypovedaná zo strany

      poisťovne, pričom uhradíme len alikvotnú sumu z poistky za cca 3 mesiace

    - riaditeľ AC UNIZA informoval o zmene v systéme financovania telovýchovných

      sústredení v tom zmysle, že účastníci telovýchovných sústredení (študenti a

      doktorandi) budú musieť uhrádzať finančné prostriedky prostredníctvom účtu ŽU


Zapísala: Bobáňová