Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2013/02/13

Z á p i s

zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA,

konaného dňa 07.02.2013Prítomní:    pp. Janikovský, Tabak, Koválik Rožánek, Jambrich, Slaninková, Bobáňová


Program:    1. RR SAUŠ.

        2. Príspevok na činnosť na rok 2013.

        3. Členské príspevky.

        4. Mikroprojekt.

        5. Rôzne.


Add 1    - riaditeľ AC UNIZA informoval o pripravovanom zasadnutí RR SAUŠ, ktoré sa

      uskutoční 14.2.2013 v Banskej Bystrici. Za AC UNIZA sú delegovaní: pp. Janikovský,

      Sklenár, Koválik, Baránek. Delegovaní majú mandát na návrh na prezidenta SAUŠ

      p.Čillíka, na predsedu RR p.Janikovského a na člena DR p.Koválika.


Add 2    - podľa predbežnej tabuľky zverejnenej na stránke SAUŠ, je pre AC UNIZA počítané

      so sumou 35 000,- € na činnosť v roku 2013 (vlani to bolo 39 000,- €)

    - v tejto sume ešte nie je započítaná pomerná čiastka z cca 20 000,- €, ktorá bude

      prerozdeľovaná v rámci regiónu


Add 3    - riaditeľ AC UNIZA upozornil na to, že niektoré oddiely si nesplnili povinnosť

      uhradiť do 31.1. členské príspevky do AC UNIZA na rok 2013

    - Uznesenie: sekretariát AC UNIZA schválil uznesenie na pozastavenie čerpania

      finančných prostriedkov pre tie oddiely (družstvá), ktoré si túto povinnosť nesplnili

      do doby, kým tak neučinia. Z: Slaninková, Bobáňová; T: do splnenia uznesenia.


Add 4    - riaditeľ AC UNIZA spolu s p.Jambrichom informovali o problémoch, ktoré vznikli

      pri vyúčtovaní jednotlivých položiek mikroprojektu „Moje džudo“. K problémom

      došlo hlavne neskúsenosťou projektového manažéra, a tým nedodaním správnych

      podkladov pre vyúčtovanie (fotodokumentácia, prieskumy trhu, faktúry a pod.).

      Stále čakáme na záverečný certifikát, ktorý by mal stanoviť výšku preplatených

      prostriedkov zo strany VÚC.


Add 5    - uzávierku roku 2012 a daňové priznanie za rok 2012 je potrebné urobiť bezodkladne

      Z: Slaninková; T: 15.3.2013

    - mikrobus AC UNIZA je havarijne poistený

    - návrh na ocenenie športovca mesta Žiliny bol podaný 1 návrh: basketbal mládež

      Merešš Jakub

    - riaditeľ AC UNIZA informoval o štúdii telocvične, ktorá by mala stáť pri atletickej

      dráhe. Štúdiu je potrebné pripomienkovať zo strany jednotlivých oddielov (veľkosť

      hracej plochy, sociálne zázemie, apod.).


Zapísala: Bobáňová