Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2011/04/14

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny


Program:   
1. Kontrola úloh.

        2. Členské príspevky do AC UNIZA.
        3. Prerozdelenie dotácie na činnosť.
        4. Projekty, granty.
        5. Ekonomické informácie.

Add 1        - vyhlásenie najlepších športovcov mesta Žiliny – 1.miesto Juraj Tabak, karate

- stretnutie s primátorom sa uskutočnilo 10.03.2011 (Janikovský, Koválik), na stretnutí sme odprezentovali činnosť a plány AC UNIZA, hľadali sme koncepčné riešenia pre podporu extraligových športových klubov v meste Žilina, ako aj možnosti ďalšej spolupráce; dohodli sme prizvanie primátora na 40.ročník MVT v septembri 2011

- stretnutie s rektorkou (Janikovský), na ktorom odznel návrh od p.rektorky na možnosť pravidelného oceňovania najlepších športovcov pri príležitosti otvorenia školského roka, z čoho vyplýva nutnosť výberu kandidátov najlepších športovcov za  uplynulý školský rok 2010/2011, T: 15.09.2011,

 Z: predsedovia oddielov

- mimoriadne štipendia pre športovcov – sekretariát AC UNIZA pripravil nové tlačivo „Návrh na mimoriadne štipendium“, na základe ktorého sa športovci budú môcť uchádzať o mimoriadne štipendium; termín vyplnenia tlačiva je do 31.10. bežného roku s tým, že ÚTV ŽU návrhy zosumarizuje a navrhne aj percentuálnu výšku štipendia podľa dosiahnutých výsledkov; v mimoriadnych prípadoch sa môže žiadosť podávať aj v júni (pre študentov nastupujúcich ročníkov); za dodržanie termínov na vyplnenie tlačiva sú zodpovední samotní športovci, ale informáciu by mali dostať od svojich trénerov, vedúcich družstva, resp. predsedov oddielov

- nebola splnená úloha ohľadom propagácie oddielov volejbal ženy a florbal (Koválik. Hrnčiar) vo vitríne vo vstupnej hale ŽU; úloha trvá; Z: Hrnčiar, Koválik, Tabak; T: 15.05.2011; okrem vitríny bude k dispozícii aj uzamykateľná nástenka, na ktorú sa môžu umiestniť rôzne oznamy


Add 2        - riaditeľ AC UNIZA upozornil na nedodržiavanie termínov pri platení

      členských príspevkov do AC UNIZA (viď. smernica „Dôležité termíny“)

    - ku dňu 14.04.2011 nemajú uhradené členské príspevky oddiely: taekwondo,

      basketbal-muži (uhradili dňa 19.04.2011), florbal, lyžovanie

    - oddiely, ktoré neuhradili členské príspevky majú pozastavenú možnosť

      čerpania finančných prostriedkov z AC UNIZA


Add 3    - AC UNIZA dostala z MŠVVaŠ SR dotáciu na činnosť pre rok 2011 vo výške  

      24 700 €, z toho 500 € ako účelovú dotáciu na organizovanie florbalového   

      turnaja univerzít

    - na základe schváleného kľúča AC UNIZA bola táto suma prerozdelená pre

      jednotlivé oddiely a kluby


    - návrh prerozdelenej dotácie bol zaslaný predsedom oddielov a klubov, aby

      mali možnosť vecných pripomienok

    - dotáciu bude možné čerpať od 02.05.2011 len pre oddiely a kluby, resp.

      družstvá a jednotlivcov, ktoré majú uhradený členský poplatok, to znamená,

      že vo vyúčtovaní nemôže figurovať ani jeden člen družstva, ktorý nemá

      zaplatený členský poplatok

    - v súvislosti s prerozdelením dotácie upozorňujeme predsedov oddielov

      a klubov na bezpodmienečnú nutnosť uvádzať dosiahnuté výsledky k 31.10

      bežného roka spolu s členskou základňou, pretože len na základe takto

      uvedených výsledkov a členskej základne dáva návrh SAUŠ na MŠVVaŠ SR

    - na prerozdelení dotácie bude do budúcna pracovať komisia v zložení:

      Hrnčiar, Tabak, Janikovský

    - v roku 2010 nebola vyčerpaná dotácia v kapitole č.3 Reprezentačná rezerva;

      predsedovia oddielov nahlásia e-mailom do 13.05.2011 na sekretariát AC

      UNIZA reprezentantov SR, ich dosiahnuté výsledky v roku 2010/2011, resp.

      ich účasť na významných podujatiach tak, aby sa táto časť dotácie mohla

      dodatočne prideliť reprezentantom; Z: predsedovia oddielov

    - v roku 2010 nebola vyčerpaná dotácia a v kapitole č.8 Komplexné posúdenie

      oddielov; oddiely, resp. kluby majú možnosť požiadať o pridelenie časti tejto

      dotácie dodatočne na usporiadanie významného športového podujatia pod

      hlavičkou AC UNIZA (M SR, medzinárodné turnaje a pod.); T: 15.05.2011,

      Z: predsedovia oddielov


Add 4    - grantová schéma mesta – podané tri projekty, výsledky budú známe do

      21.04.2011

    - projekty na VÚC sú zatiaľ pozastavené

    - projekt cezhraničnej spolupráce „Moje Judo – Slovensko Poľská judo

      univerzita“ bol schválený s celkovou výškou 45 290 €; na implementáciu

      projektu bude zriadená pracovná skupina, ktorá bude zodpovedná za

      správnosť čerpania dotácie; Z: Janikovský, Jambrich; T: 13.05.2011


Add 5    - p.Slaninková informovala o podaní odkladu daňového priznania AC UNIZA

      k 30.06.2011 z dôvodu prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo; za

      dodržanie termínu podania daňového priznania zodpovedá p.Slaninková

      a riaditeľ AC UNIZA

    - prehľad čerpania časti 2% dane za rok 2009 bude zverejnený v Obchodnom

      vestníku na základe vyplnenej žiadosti, ktorú sme poslali dňa 19.04.2011

    - 2% dane z roku 2010 – je potrebné osloviť rodičov, priateľov, fyzické

      i právnické osoby (s odloženým daňovým priznaním) s cieľom získať čo

      najviac finančných príspevkov; AC UNIZA bude môcť prijímať 2% až po

      podaní daňového priznania


Zapísala: Bobáňová