Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2010/10/21

Z á p i s zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA, konaného dňa 21.10.2010

 

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny


 1. Kontrola úloh.
 • doteraz nebola zrealizovaná úloha, týkajúca sa stretnutia zástupcov AC UNIZA a ŠK ŽU s novým vedením ŽU (rektorka, prorektor), úloha trvá, T: 30.11.2010,

  Z: Janikovský, Kovalík

 • ostatné úlohy podľa zápisu boli splnené
 
 1. Dotazníky – členská základňa AC UNIZA.
 • predsedom jednotlivých oddielov boli zaslané formuláre na vyplnenie o členskej základni, T: 27.10.2010, Z: predsedovia oddielov
 • upozorňujeme predsedov oddielov, že nevyplnený dotazník znamená automaticky stratu možnosti získať časť z dotácie SAUŠ na činnosť oddielu
 
 1. 2 % z daní.
 • na základe predloženej dokumentácie jednotlivými oddielmi o získaných prostriedkoch z 2% daní, bola rozdelená prijatá suma nasledovne:

  basketbal mládeže  2 924 €

  florbal    4 459 €

  lyžovanie      688 €

  Power club        70 €

  džudo        800 €

  sekretariát   2 418 €

      Spolu:              11 359 €

 • finančné prostriedky musia oddiely čerpať v súlade so zákonom
 • čerpanie získaných finančných prostriedkov za rok 2008 (čerpané v r. 2009-2010) je potrebné zverejniť vo Vestníku v súlade so zákonom, T: 15.01.2011, Z: Slaninková, Janikovský
 
 1. Propagačná  vitrína a nástenka AC UNIZA.
 • po dohode s kvestorkou ŽU môže byť vitrína a nástenka AC UNIZA umiestnená v centrálnom vestibule novej budovy ŽU na Veľkom diele
 • nákup vitríny, resp. nástenky zabezpečí sekretariát AC UNIZA, T: 30.11.2010,

  Z: Janikovský, Bobáňová

 • žiadame predsedov oddielov, aby si premysleli a navrhli svoju predstavu o prezentácii svojho oddielu vo vitríne, resp. na nástenke; vitrína je presklená skriňa o rozmere cca 2x1x0,5 m
 
 1. Mikroprojekty AC UNIZA.
 • v rámci rozvojových zámerov AC UNIZA boli spracované, resp. sú v štádiu spracovania dva mikroprojekty cezhraničnej spolupráce
 • projekt: „Moje judo – slovensko-poľská judo univerzita“ bol už podaný s celkovým rozpočtom cca 55 000 €, spolufinancovanie 5 000 €
 • projekt: „Šport nepozná hranice“ v celkovej sume cca 20 000 € je v štádiu spracovávania
 
 1. Rôzne.
 • dňa 25.10.2010 sa uskutoční kontrola účtovných a iných dokladov AC UNIZA, ktorú uskutoční Dozorná rada SAUŠ
 • na základe požiadavky členov sekretariátu je potrebné spracovať informačný systém AC UNIZA tak, aby sa cielená informácia dostala k čo najväčšiemu počtu študentov, prípadne iných koncových užívateľov systému, pričom je možné využívať:
  1. webovú stránku AC UNIZA
  1. link na požadovanú informáciu, napr. o športovom podujatí, ktorá bude celoplošne zaslaná prostredníctvom e-mailu cez systém Vzdelávanie
  2. vytvorenie formulára, prostredníctvom ktorého sa akcia spropaguje,

  Z: Jambrich, Tabak, T: 30.11.2010

 • ďalším informačným miestom môže byť priestor pre „billboard“ v priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí
 
 

Zapísala: Bobáňová