Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2010/01/29

Z á p i s

zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA,

konaného dňa 29.01.2010

 

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 
 1. Informáciu o prevádzke stávkovej kancelárie Tipsport podal riaditeľ AC UNIZA:
 • mesačné straty sú približne vo výške cca 250 €
 • po dohode s riaditeľom Tipsport SK Ing. Tarabom sme podpísali zmluvu o reklame, ktorou nám bude Tipsport a.s. refundovať vykázané mesačné straty vo výške 375 € mesačne až do 30.06.2010, kedy sa nanovo prehodnotí rentabilnosť stávkovej kancelárie
 • podľa vyjadrenia Tiposu a.s. súhlasia s umiestnením terminálu stávkovej kancelárie, ďalšie materiály na schválenie zriadenia pobočky nám zašlú poštou
 • rokujeme aj o zriadení terminálu na predaj lístkov cez Ticketportal
 1. Športovec (kolektív, podujatie) roka 2009
 • do súťaže o vyhodnotenie najlepšieho športovca, kolektív, podujatie roka 2009 v meste Žilina je potrebné podať návrhy najneskôr do 05.02.2010 na sekretariát AC UNIZA
 • predbežne sa budeme uchádzať o:

  podujatie: Univerzitné  športové dni

  kolektívy: volejbal ženy, florbal muži – návrhy pripravia tréneri, resp.  predsedovia oddielov v termíne do 05.02.2010 a doručia na sekretariát AC UNIZA

  jednotlivci: pokiaľ  sú nejaké návrhy, treba ich doručiť na sekretariát AC UNIZA do 05.02.2010

 1. Grantové dotácie mesta Žilina
 • riaditeľ AC UNIZA informoval o možnosti zapojiť sa do projektov v rámci grantových dotácií mesta Žilina
 • predbežne bol schválený tento rozpis projektov:

  - projekt typu A (športová činnosť) – florbal – Hrnčiar, basketbal žiaci – Rožánek, termín odovzdania projektov na sekretariáte AC UNIZA do 15.02.2010

  - projekt typu B (inštitucionálna pomoc) – podanie žiadosti zabezpečí riaditeľ AC UNIZA do 22.02.2010

 • ďalšie projekty budú podané samostatne cez športové kluby ŠK ŽU, Slávia ŽU
 1. Rôzne
 • riaditeľ AC UNIZA informoval o žiadosti nových členov na prijatie do AC UNIZA, konkrétne oddiel thajského boxu Muay thai, oddielu atletiky a predbežne aj bedmintonu
 • nové oddiely budú prijímané podľa stanov AC UNIZA na najbližšom zasadnutí správnej rady
 • sekretariát AC UNIZA predbežne doporučil ich prijatie do AC UNIZA
 • požiadavky na služobné autá ÚTV ŽU pre oddiely AC UNIZA sa budú riešiť jednotlivo formou objednávky, pričom kilometrová sadzba ešte nebola stanovená
 • riaditeľ AC UNIZA tlmočil informáciu od prof. Pokorného o dotácii na činnosť AC UNIZA, ktorá je zahrnutá v rámci dotačnej zmluvy medzi MŠ a ŽU;  jej výška bude upresnená
 • pri príprave daňového priznania opäť požiadame Ing. Rešetkovú o spoluprácu
 • p. Slaninková sa zúčastní vo firme KODAS školenia o zúčtovaní miezd
 • oddiel ZRTV požiadal o ukončenie členstva v AC UNIZA
 

Zapísala: Bobáňová

Comments