Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2010/01/27

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Vyhlásenie športovca roka 2010.

2. Smernica o čerpaní finančných prostriedkov z MŠVaŠ SR.

3. Projekty – MŠVaŠ SR, VÚC, mesto Žilina.

4. Vitrína.

5. Pracovné stretnutie u primátora.

6. Rôzne.

 

Add 1  -     do 31.1. majú jednotliví vedúci oddielov predložiť návrhy

  • návrh zatiaľ podáva oddiel karate (Juraj Tabak) a basketbal mládež (Róbert Rožánek)
Add 2 - 
 •  riaditeľ AC UNIZA upozorňuje na dôsledné dodržiavanie smernice o čerpaní finančných prostriedkov z MŠVaŠ SR prijatej dňa 18.6.2009
  • z mesta zatiaľ nie sú vypísané termíny na podávanie grantov
  • MŠVaŠ SR vypísalo výzvu na projekty – netýka sa nášho klubu
  • projekty cezhraničnej spolupráce – podané sú 2 projekty: Moje džudo a Šport nepozná hranice; čakáme na rozhodnutie komisií
 

Add 4  -     presklená vitrína sa nachádza vo vstupnej hale novej budovy ŽU. Počíta s umiestnením cien a pohárov.

  • oddiel florbalu a volejbalu žien vybavia vitrínu cenami – Z: Hrnčiar, Koválik, T: 25.2.2011
  • zavolať p.Švarcovej ohľadom uvoľnenia jednej klipovej nástenky pre športovú propagáciu, Z: Janikovský, T: 25.2.2011
 

Add 5  -     pracovné stretnutie s primátorom je stanovené na deň 10.3.2011

  • pracovné matreriály pripravia Koválik, Janikovský, T: 4.3.2011
 

   Add 6  -     riaditeľ AC UNIZA informoval o stretnutí s rektorkou ŽU o podpore AC UNIZA v rôznych formách (priama finančná podpora, tréningové priestory, ubytovanie a stravovanie športovcov)

  • prorektor Trunkvalter navrhuje zmenu vo vyplácaní mimoriadnych štipendií raz za rok – na konci školského roka v júni; riaditeľ AC UNIZA s prorektorom dotiahnu smernicu o mimoriadnych štipendiách, T: 31.3.11
  • žiadame všetky oddiely AC UNIZA o maximálnu iniciatívu pri získavaní 2% z dane, tlačivá sú k dispozícii na intranete AC UNIZA a na sekretariáte
 
 

Zapísal: Bobáňová