Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2014/10/02


Prítomní:    podľa prezenčnej listiny


Program:    1. Kontrola úloh.

        2. Zmluvy a dodatky so ŽU.

        3. Informácie z VV SAUŠ.

        4. Rôzne.


Add 1        Pri kontrole úloh z výročného zasadnutia SR AC UNIZA konštatujeme, že:

        - úloha súvisiaca so zaslaním podkladov do almanachu bola splnená

        - úloha týkajúca sa aktualizácie vitríny AC UNIZA sa posúva do 15.11.2014,

         Z: Rožánek, Hrnčiar

        - úloha týkajúca sa prípravy PD na crossfitový areál v UZ Hliny V. sa

         predlžuje do 31.12.2014, Z: Janíček, Olexa, Šimko

        - úloha týkajúca sa stránky Facebooku bola pozastavená


Add 2        - riaditeľ AC UNIZA informoval o podpísaní Dodatku č.1 a Dodatku č.2

         k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ktoré sa týkajú využívania

         športových objektov na tréningy a zápasy oddielov AC UNIZA

         s platnosťou do 30.09.2015

        - zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-18/2006 (kancelária AC UNIZA,

         č.dverí 81) bola Dodatkom č.4 zrušená ku dňu 15.10.2014. AC UNIZA

         požiadalo kvestorku ŽU o možnosť prenájmu kancelárie č.62 na ÚTV, ktorá

         je rozlohou menšia a bude postačovať na prácu administratívy AC UNIZA


Add 3        Riaditeľ AC UNIZA informoval o najbližších úlohách, ktoré nám vyplývajú

         zo zasadnutia V SAUŠ:

        - ukončenie a vyúčtovanie AM SR 2014, T: 30.10.2014, Z: Janikovský,

         Bobáňová

        - vyplniť databázu športových podujatí organizovaných AC UNIZA,

 T: 30.10.2014, Z: Malachová

- vyplnenie formulára (dotazník), ktorý tvorí podklady pre prerozdelenie

 financií z MŠVVaŠ SR, Z: predsedovia oddielov, Bobáňová, T: 27.10.2014

- v súvislosti z Radou SAUIŠ, ktorá sa bude konať 12.11.2014 v Nitre bol

 delegovaný ako zástupca AC UNIZA PaedDr. Hrnčiar, nakoľko riaditeľ

 AC UNIZA je členom VV SAUŠ

- pripraviť rozpočet na súťaže VŠ ligy 2015 a finále univerzít vo futsale, ktoré

 bude organizovať AC UNIZA, Z: Baránek, Giba, Janikovský, T: 30.10.2014

- pripraviť pripomienky k navrhovaným zmenám kritérií k prerozdeľovaniu

 príspevku MŠVVaŠ SR, Z: Janikovský, Tabak, Hrnčiar, T: 24.10.2014


Add 4        - ukladá sa riaditeľovi AC UNIZA zaistiť registráciu na notárskom úrade

         ohľadom 2% z daní, T: 30.11.2014

        - p. Slaninková žiada oddiely o urýchlené dodanie podkladov k čerpaniu

         financií z 2% za rok 2013, Oddiely, ktoré nedodajú podklady do 30.10.2014

         si tieto finančné prostriedky nebudú môcť čerpať       

       

- predseda SR Ing. Tabak informoval o rokovaní medzi zástupcami AO ŠKP

         Žilina o možnosti vstupu do AC UNIZA, predbežné rokovania boli

         pozastavené na základe nesúhlasného stanoviska MV SR

        - riaditeľ AC UNIZA informoval o vypísaní výberového konania na

         usporiadateľa Slovenskej univerziády v roku 2016. AC UNIZA

         v spolupráci s ÚTV ŽU deklaruje záujem uchádzať o usporiadanie zimnej

         časti SU 2016


Vyzývame všetkých predsedov oddielov, aby zodpovedne a načas vyplnili formulár (dotazník) SAUŠ. Termín: 27.10.2014 !Zapísala: Bobáňová