Poskytovanie náhrad pri pracovných cestách a akciách

Časť I. 

Základné  ustanovenie

 1. Smernica sa vzťahuje na účastníkov akcií a členov AC UNIZA(ďalej len účastníci akcií) na akciách organizovaných AC UNIZA a jej zložkami (pod pojmom akcia sa pre potreby tejto smernice rozumie účasť na sústredeniach a účasti športovcov, trénerov a funkcionárov na podujatiach doma i v zahraničí).
 2. Smernica je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a určuje základné zásady hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov.
 3. Podľa § 3 Zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách AC UNIZA vysielajúca účastníka na pracovnú cestu, určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a ukončenie pracovnej cesty, môže určiť aj ďalšie podmienky cesty. AC UNIZA je pritom povinná prihliadať na oprávnené záujmy vyslanej osoby.

Príkaz na pracovnú cestu nie je potrebný v nasledovných prípadoch :   

a/ pri účasti športovcov, trénerov a funkcionárov na sústredeniach doma i v zahraničí, kde za miesto nástupu na pracovnú cestu sa považuje miesto trvalého bydliska, resp. miesto prechodného bydliska(v prípade študenta – miesto štúdia), spôsob dopravy je dohodnutý formou MHD, použitím vlastného motorového vozidla, vozidla AC UNIZA alebo zabezpečením spoločnej dopravy  

b/ pri účasti športovcov, trénerov a funkcionárov vyslaných na podujatie doma alebo v zahraničí, kde za miesto nástupu na pracovnú cestu sa považuje miesto trvalého bydliska, resp. miesto prechodného bydliska ( v prípade študenta – miesto štúdia), miesto výkonu práce a čas trvania je určené v pláne daného podujatia, resp. v pozvánke alebo nominačnom liste, spôsob dopravy je dohodnutý formou MHD, použitím vlastného motorového vozidla, vozidla AC UNIZA alebo zabezpečením spoločnej dopravy.

 1. Podľa § 4 Zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách účastníkovi akcie vyslanému na pracovnú cestu patrí :

a/ náhrada preukázaných cestovných výdavkov /pri predložení cestovného lístku tam sa prepláca aj cesta späť/

b/ náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie

c/ stravné

d/ náhrada preukázaných nevyhnutných vedľajších výdavkov


 1. Účastníkovi vyslanému na prac. cestu môže byť poskytnutý preddavok/záloha/, ktorý musí byť zúčtovaný v dohodnutom termíne po ukončení akcie.
 2. Zúčtovateľ, ktorý predkladá doklady na preplatenie, musí dbať na to, aby tieto boli zúčtovateľné :
  • Pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne musí obsahovať názov a adresu dodávateľa, IČO, DIČ, jednotkovú cenu, spôsob kalkulácie, podpis, pečiatku. Pri preplácaní ubytovania je potrebné doložiť zoznam ubytovaných, pri preplácaní stravovania zoznam stravníkov, resp. účastníkov akcie - prezenčnú listinu, rozpis stravy.
  • Hromadné vyúčtovanie výdavkov /cestovné, ubytovanie, stravné a iné / musí obsahovať názov akcie, dátum, miesto uskutočnenia akcie, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, resp. číslo pasu, spôsob dopravy, sumu, cestovné lístky, podpis o prevzatí, podpis vedúceho akcie.
  • Lístky za použitie MHD sa do vyúčtovania predkladajú ako ostatné cestovné lístky. Lehátko na cestu späť z miesta konania sa preplatí len v prípade, že vo vyúčtovaní je uvedené číslo tohto dokladu.
  • Zúčtovanie cestovného pri použití motorového vozidla musí obsahovať meno a priezvisko vodiča, účel cesty, číslo občianskeho preukazu, resp. číslo pasu, číslo vodičského preukazu, fotokópiu TP, mená a priezviská spolucestujúcich, spotrebu, druh a cenu PHM, kalkuláciu.
  • Hromadné zúčtovanie odmien za vykonané práce musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, číslo OP, rodné číslo, popis práce, počet odpracovaných hodín, sadzbu za výkon práce, sumu, výšku dane, podpis o prevzatí odmeny, podpis vedúceho akcie .
 

   

Časť II.

Sadzby stravného a cestovného pri akciách AC UNIZA  

A / Stravné  

1. V zmysle Zákona č.283/2002 Zb. o cestovných náhradách je stravná jednotka za     

kalendárny deň určená  nasledovne /sumy stravného platné od 1.4.2009/:

·        3,60 EUR ak pracovná cesta trvá od 5 do 12 hodín

·        5,40 EUR ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 12 hodín, najviac však 18 hodín

·        8,30 EUR ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 18 hodín   

Pri pracovných cestách sa každý  deň posudzuje samostatne.

2. Ak má účastník akcie preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie počas akcie   

v plnom rozsahu, AC UNIZA mu stravné neposkytuje.

3. Ak má účastník akcie preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie počas akcie   

 čiastočne, AC UNIZA mu stravné úmerne kráti nasledovne :

 • ak sú zabezpečené raňajky      o 25%
 • ak je zabezpečený obed          o 40%
 • ak je zabezpečená večera       o 35%

z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

4. Pri akciách AC UNIZA je možné okrem stravovania poskytnúť občerstvenie.    
 

B / Cestovné  

1. Pri použití vlaku, autobusu a lietadla platia pri preplácaní cestovného nasledovné pravidlá :

 • pri ceste do 80 km cestovné osobným vlakom II.tr. alebo autobusom
 • nad 80 km a do 200 km rýchlikom II tr. alebo autobusom
 • nad 200 km rýchlik I. tr.
 • nad 300 km spací voz I. tr. alebo ležadlo
 • cestu lietadlom povoľujú štatutári AC UNIZA v odôvodnených prípadoch vopred
 • použitie taxíka možno preplatiť len vo výnimočných prípadoch, najmä keď ide o dopravu zahraničných hostí alebo vybavenie mimoriadne súrnej záležitosti po odsúhlasení štatutárov AC UNIZA

2. Pri použití cestných motorových vozidiel platí :

 • Ak sa účastník akcie vopred dohodne so štatutárom AC UNIZA, že pri pracovnej ceste použije cestovné motorové vozidlo, s výnimkou vozidla AC UNIZA, prislúcha mu za každý km jazdy sadzba základnej náhrady a náhrada za spotrebované pohonné látky.
 • Sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy je pri osobných cestovných motorových vozidlách 0,183 EUR, pri použití prívesu sa základná náhrada zvyšuje o 15 %.
 • Náhrada za spotrebované pohonné hmoty patrí účastníkovi akcie podľa cien PHM platných v čase cesty, prepočítaných podľa spotreby PHM uvedenej v technickom preukaze.
 • AC UNIZA môže účastníkovi akcie poskytnúť náhradu za použitie cestovného motorového vozidla vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka hromadného dopravného prostriedku.
 • Použitie cestovného motorového vozidla sa prepláca len v prípade, že bolo vopred odsúhlasené štatutárom  AC UNIZA , štatutár AC UNIZA tiež rozhoduje o tom, či sa vyplatí základná sadzba aj PHM, resp. iba základná sadzba, alebo suma zodpovedajúca cene cestovného lístka hromadnej dopravy.
 

V Žiline 01.01.2009 
 

                                          PaedDr. Róbert Janikovský, v.r.

                                                     riaditeľ AC UNIZA