Čerpanie finančných prostriedkov z MŠ SR na činnosť

  1. Finančné prostriedky z MŠ SR na činnosť AC UNIZA sú každoročne súčasťou Dotačnej zmluvy medzi MŠ SR a Žilinskou univerzitou ako účelová dotácia.
  2. Výšku pridelenej sumy oznamuje Slovenská asociácia univerzitného športu AC UNIZA každoročne v termíne do konca marca kalendárneho roka.
  3. Prevod finančných prostriedkov z účtu Žilinskej univerzity na účet AC UNIZA sa uskutočňuje na základe žiadosti AC UNIZA príslušnému ekonomickému oddeleniu ŽU spravidla v mesiaci marec – apríl.
  4. Prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé oddiely a kluby AC UNIZA sa uskutočňuje v mesiaci apríl na základe  prijatého kľúča (viď. zápis z výročného zasadnutia správnej rady AC UNIZA zo dňa 18.6.2009).
  5. Jednotlivé oddiely (kluby) majú možnosť čerpania finančných prostriedkov podľa svojho variabilného symbolu, ktorý majú v rámci AC UNIZA pridelený do výšky pridelenej dotácie.
  6. Športové kluby, ktoré sú samostatnými členmi AC UNIZA s vlastnou právnou subjektivitou (ktoré vedú vlastné účtovníctvo) dostanú pridelenú časť finančných prostriedkov ako zálohu na vyúčtovanie svojej vlastnej športovej činnosti. V takomto prípade sú originály zúčtovania a ich doklady uložené v ich vlastnom účtovníctve a na AC UNIZA predkladajú len kópie vyúčtovania do výšky pridelených finančných prostriedkov.
  7. Čerpanie finančných prostriedkov musí byť v súlade s usmernením SAUŠ – Zásady pre financovanie a zúčtovanie univerzitných podujatí organizovaných na Slovensku (web SAUŠ).
  8. V prípade zistenia neoprávneného čerpania finančných prostriedkov nesie zodpovednosť osoba, ktorá predkladá zúčtovanie (spravidla tréner, vedúci družstva, príp. pretekár. V takomto prípade musia byť neoprávnene vyčerpané finančné prostriedky vrátené späť na účet AC UNIZA (bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne).
  9. Toto usmernenie bolo schválené na výročnom zasadnutí správnej rady dňa 18.6.2009 a týmto dňom nadobúda účinnosť.