Zaradenie oddielov do sekcie výkonnostného športu

Smernica AC UNIZA

Kritéria pre zaradenie oddielov do sekcie výkonnostného a vrcholového športu.Čl. 1 – Základné ustanovenia


Športový klub AC UNIZA združuje oddiely v dvoch sekciách:

    - sekcia športu pre všetkých

    - sekcia výkonnostného a vrcholového športu.

Jednotlivé oddiely sú zaraďované do sekcie podľa kritérií, ktoré upravuje táto smernica.Čl. 2 – Členstvo v sekciách


Členstvo v jednotlivých sekciách nie je nemenné, ale posudzuje sa v závislosti od splnenia, resp. nesplnenia kritérií 1-krát ročne, pričom hodnotiacim obdobím je september – jún bežného roku.


Návrh na zmenu zaradenia oddielu v rámci sekcií podáva sekretariát AC UNIZA na základe výročných správ oddielov a schvaľuje ho Správna rada AC UNIZA.Čl. 3 – Kritéria


Minimálne výkonnostné kritéria, ktoré musia oddiely plniť :


  • členovia oddielu sú registrovaní ako aktívni športovci – hráči za klub AC UNIZA na príslušnom športovom zväze (v prípade individuálnych športov musí byť registrovaných na príslušnom zväze minimálne 5 športovcov)


  • účasť členov – družstva oddielu na súťažiach príslušných zväzov na krajskej , resp. celoslovenskej úrovni , pod hlavičkou AC UNIZADoporučené kritérium:


  • organizovanie súťaží vo svojom športe pod hlavičkou AC UNIZAČl. 4 – Zastúpenie  v SR AC UNIZA


Preradením oddielu do sekcie športu pre všetkých stráca oddiel svojho zástupcu v SR AC UNIZA, ale môže sa uchádzať o zástupcu v rámci sekcie športu pre všetkých (kolektívne a individuálne športy).


Preradením oddielu zo sekcie športu pre všetkých do sekcie výkonnostného a vrcholového športu má oddiel automaticky svojho zástupcu v SR AC UNIZA.Čl. 5 – Platnosť


Táto smernica nadobudla platnosť jej schválením na zasadnutí sekretariátu AC UNIZA dňa 17.01.2017.