Používanie motorových vozidiel

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel AC UNIZA


 1. Služobné motorové vozidlá AC UNIZA slúžia pre potreby športového klubu AC UNIZA.

 2. Využívať ho môžu jednotlivé oddiely (kluby) v súlade s touto smernicou.

 3. O pridelení vozidla pre jednotlivé oddiely (kluby) rozhoduje riaditeľ AC UNIZA, príp. predseda SR.

 4. Vozidlo môže viesť len oprávnená osoba, ktorá spĺňa tieto náležitosti:

 • vlastní vodičské oprávnenie príslušnej skupiny

 • má platné školenie vodičov referenčných vozidiel

 • podpíše hmotnú zodpovednosť o zodpovednosti za prípadné spôsobené škody na vozidle.

 1. Žiadateľom môže byť len štatutárny zástupca jednotlivých oddielov (klubov) AC UNIZA alebo ním poverený zástupca.

 2. Žiadanku na dopravu (na predpísanom tlačive) je potrebné doručiť na sekretariát AC UNIZA minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou.

 3. O ceste je potrebné viesť podrobný záznam v knihe jázd.

 4. Po ukončení jazdy je potrebné vyplniť tlačivo o vyúčtovaní a odovzdať ho spolu s dokladmi na sekretariát AC UNIZA.

 5. Vozidlo je potrebné zaparkovať v priestoroch parkoviska na bloku HB ŽU. Výnimočne môže byť zaparkované na inom mieste len so súhlasom riaditeľa AC UNIZA alebo je štatutárneho zástupcu.

 6. Pred jazdou je vodič povinný skontrolovať olej v motore a náplne v chladiacej sústave.

 7. Zistené poruchy na motorovom vozidle je potrebné neodkladne nahlásiť na sekretariáte AC UNIZA.

 8. Auto sa odovzdáva (aj preberá) vyčistené s doplnenou plnou nádržou nafty.

 9. Vyúčtovanie cesty a vystavenie faktúry na konto žiadateľa zabezpečí sekretariát  a ekonomické oddelenie AC UNIZA podľa platného cenníka, ktorý tvorí prílohu tejto smernice.

 10. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01.02.2016.
V Žiline 28.01.2016
                        PaedDr. Róbert Janikovský

                          štatutárny zástupca AC UNIZA


Cenník za použitie

motorových vozidiel AC UNIZA


 1. Cena pre športové oddiely a kluby AC UNIZA:

a/ cesty, ktoré priamo súvisia s hlavnou činnosťou        0,29 € /km

b/ cesty súkromného charakteru                    0,35 € /km


 1. Cena pre Žilinskú univerzitu:

a/ cesty, ktoré súvisia so športovou aktivitou ÚTV UNIZA    0,29 € /km

b/ cesty súkromného charakteru                    0,35 € /km


 1. Cena pre tretie subjekty:                        0,40 € /km


Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Tento cenník nadobúda účinnosť od 01.11.2017.