Dôležité termíny

Zoznam termínov

 1. Úhrada členských poplatkov – do 31.01. príslušného kalendárneho roka.

  Z: predseda oddielu (klubu)

 1. Správa o činnosti oddielu za predchádzajúci rok (klubu) – do 30.05. príslušného kalendárneho roka. Z: predseda oddielu (klubu)
 2. Výročné zasadnutie správnej rady – do 15.06. príslušného kalendárneho roka.
 3. Zoznam prispievateľov a podklady o príjme 2 % dane na zálohu do 30.06. príslušného kalendárneho roka. Z: predseda oddielu (klubu)
 4. Zoznam prispievateľov a podklady o príjme 2 % dane na konečné rozdelenie 31.08. príslušného kalendárneho roka. Z: predseda oddielu (klubu)
 5. Návrh termínov tréningov v objektoch ŽU – do 31.08. príslušného kalendárneho roka. Z: predseda oddielu (klubu)
 6. Zúčtovanie 2 % dane – do 30.09. nasledujúceho roka. Z: predseda oddielu (klubu)
 7. Členská základňa – počet členov, dosiahnuté výsledky (dotazník SAUŠ) – do 30.10. príslušného kalendárneho roka. Z: predseda oddielu (klubu)
 8. Oznámenie o reprezentácii ŽU (mimoriadne štipendium) – do 30.10. príslušného kalendárneho roka. Z: tréneri, vedúci družstva
 9. Správa do Vestníka o zúčtovaní 2 % dane za predchádzajúci rok – do 30.11. príslušného kalendárneho roka. Z: ekonómka AC UNIZA
 10. Registrácia na 2 % dane na notárskom úrade – do 30.11. príslušného kalendárneho roka. Z: riaditeľ, štatutár AC UNIZA
 11. Nahlásenie zálohy na akciu –najneskôr 3 dni pred akciou. Z: tréneri, vedúci družstva
 12. Zúčtovanie športovej akcie – najneskôr 5 dní po ukončení. Z: tréneri, vedúci družstva
 13. Termíny na predkladanie žiadostí za oddiely do grantových schém, výziev 

  a pod.

  • projekty VÚC – do 30.09.
  • projekty MŠ SR – do 31.10.
  • granty mesta – do 31.01.
 
 
 

V Žiline 01.12.2009 

                                    PaedDr. Róbert Janikovský, v.r.

                                          riaditeľ AC UNIZA

Comments